Změna názvu nového studijního programu – Logopedie

V rámci PdF došlo k formální změně názvu studijního programu, pro který jsou v rámci projektu SIMU+ pořizovány simulační a diagnostické nástroje. Dřívější název „Speciální pedagogika – komunikační techniky“ byl nahrazen názvem novým „Logopedie“.

16. 11. 2018

Změna názvu je v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství (2016, oblast neučitelská pedagogika) a s Rámcovými požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání (MŠMT, 2017). Plánované vybavení není touto změnou dotčeno.

Pro praktickou výuku byly pořízeny výukové pomůcky - např. pomůcky k nácviku ovládání počítače mikropohyby úst a pohyby očí, speciální sady HW k ovládání počítače dle specifických motorických potřeb osob, různé sady speciálního HW a SW sloužícím k nácvikům rozvoje komunikačních schopností, speciální sada pomůcek Montessori, tiskárny Everest, Digitální lupy a další simulační vybavení. V návaznosti na úpravu areálu PdF MU ve dvorním traktu byl nově projednáván harmonogram výstavby simulační dráhy, která se bude sestávat z tyfloinženýrských prvků odstraňujících tvrdé bariéry. Výstavba je plánována na závěr roku 2019.

Více článků

Přehled všech článků