Lékařská fakulta

V rámci Lékařské fakulty bude zásadně inovována výuka ve studijních programech Všeobecného a Zubního lékařství. Úpravami bude dotčená převážně praktická část výuky, která bude rozšířena o komplexní spektrum metod simulační výuky. Důraz bude kladen také na rozvoj měkkých dovedností studentů (komunikační dovednosti, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizová komunikace, týmová spolupráce).
Zavedení těchto nových metod výuky klade vysoké nároky na infrastrukturní vybavení (specializované učebny, simulace nemocničního prostředí, simulátory s vysokou mírou věrnosti). Realizací projektu dojde k vybudování Simulačního pracoviště LF MU – SIMU, které bude splňovat výše uvedené prostorové a materiální požadavky.

Tato moderní nízkoenergeticky koncipovaná budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, operační sály, JIP, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Díky simulátorům (jednodušším i s vysokou měrou věrnosti) budou mít studenti možnost vyzkoušet si běžné, složitější i velmi komplikované úkony, které budou muset v budoucí klinické či soukromé praxi ovládat, ale které si při současném modelu výuky nemají šanci osvojit.

Stavba SIMU, které bude součástí Univerzitního kampusu Bohunice, byla zahájena v červenci 2018 a dokončena bude v polovině roku 2020.

Přejít na web Simulačního centra LF MU