O SIMU

Cílem projektu SIMU je inovovat výuku lékařských programů Masarykovy univerzity prostřednictvím zapojení pokročilých prvků simulační medicíny do běžné výuky. Jeho realizací dojde k úpravám kurikula zejména ve studijních programech Všeobecného a Zubního lékařství. Plánované úpravy budou mít přesah i do kurikul ostatních nelékařských programů Lékařské fakulty. Úpravami bude dotčená převážně praktická část výuky, která bude rozšířena o komplexní spektrum metod simulační výuky. Důraz bude kladen také na rozvoj měkkých dovedností studentů (komunikační dovednosti, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizová komunikace, týmová spolupráce).

Zavedení těchto nových metod výuky klade vysoké nároky na infrastrukturní vybavení (specializované učebny, simulace nemocničního prostředí, simulátory s vysokou mírou věrnosti). V rámci projektu bude proto vybudováno Simulační pracoviště LF MU – SIMU, které bude splňovat výše uvedené prostorové a materiální požadavky.

SIMU bude unikátní především v:

Cíle projektu SIMU

1) inovovat výuku lékařských programů Masarykovy univerzity prostřednictvím zapojení pokročilých prvků simulační medicíny do běžné výuky

2) zajistit infrastrukturní potřeby inovované výuky prostřednictvím vybudování Simulačního pracoviště LF MU – SIMU